NETAJI SUBHAS ASHRAM MAHAVIDYALAYA
2ND CYCLE PROVISIONAL MERIT LIST 2022
 B.A HONOURS KUDMALI ALL CATEGORY 2ND CYCLE PROVISIONAL MERIT LIST 2022
Name           
RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit MarksStatus
1 NSM22001107 SHANTIRAM MAHATO General N 0 336 336
2 NSM22001133 GANESH MAHATO OBC-B N 0 334 334
3 NSM22001135 GANESH MAHATO OBC-B N 0 334 334
4 NSM22001140 PARSURAM MAHATO OBC-B N 0 318 318
5 NSM22001113 BIMAN MAHATO General N 0 314 314
6 NSM22001117 JOYLAL MAHATO OBC-B N 0 268 268
7 NSM22001102 SUKUMAR MAHATO OBC-B N 0 264 264
8 NSM22001115 BINATA MAHATO General N 0 262 262
9 NSM22001104 PREMANANDA KUIRY General N 0 249 249
10 NSM22001137 KAILASH MAHATO OBC-B N 0 238 238